Distriktsrepresentanter

Stillingsinstruks – DR (Distriktsrepresentant)
Skrevet av: ST Godkj. av: Styret Utgave nr: 3 Gjelder fra:  18.02.16 Side nr: 1/1 Revidert 18.02.16
Velges av: Rapporterer til: Funksjonstid:
Distriktets medlemmer eller GWCN sentralt. DR-Kontakt 2 år, eller etter avtale med DR-kontakt
Formål med stillingen:

DR skal organisere klubbens virksomhet i sitt geografiske distrikt i tråd med GWCN og GWEF sine intensjoner.
DR skal være bindeledd mellom distriktet og GWCNs styre.

Ansvars- og myndighetsområde:

Organisere virksomheten innen sitt distrikt med de beslutninger og retningslinjer som er gitt av styret og Årsmøtet.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for organisering av aktiviteter, møter og andre lokale arrangementer.
  • Holde DR-kontakt oppdatert om virksomheten i distriktet.
  • Skrive om distriktets aktiviteter i hvert nummer av GW-Nytt.
  • Legge ut informasjon om distriktet og dets aktiviteter på klubbens nettside i samarbeid med Webmaster.
  • DR bør være tilstede på Årsmøte og DR-møte.
Fullmakter:

Distriktsrepresentant skal arbeide innenfor retningslinjer i GWCN sine vedtekter.

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.

 

DR velges for en periode på normalt 2 år. Ved spesielle tilfeller kan perioden forkortes.
Dersom distriktets medlemmer ikke får til valg av DR, så kan DR-kontakt arrangere valg på en demokratisk måte.
DR-kontakten kan gripe inn dersom det er mistanke om at valg ikke er korrekt gjennomført.