DR-kontakt

Stillingsinstruks – DR-kontakt

Skrevet av: HBA

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 2

Gjelder fra:  20.04.08

Side nr: 1/1

Dok.nr.       2-02.2

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

Styret og Årsmøtet

To år

Medlemskartotek og DR’er

Årsmøtet i GWCN

 

Formål med stillingen

Organisere og koordinere klubbens virksomhet ute i distriktene. Følge opp medlemsmassen.

Ansvars- og myndighetsområde:

Ansvar for å være bindeleddet mellom distriktrepresentantene (DR) og styret med de beslutninger og retningslinjer som er gitt av styret og Årsmøtet. Ansvar for at medlemsmassen og medlemsverving.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og tilrettelegge for møter, treff og andre arrangementer som gjennomføres lokalt i regi av GWCN.
 • Yte bistand til lokal DR, samt koordinere virksomheten mellom de forskjellige distriktene.
 • Holde DR’ene oppdatert på virksomheten i klubben. I samarbeid med kartotekansvarlig sørge for at DR har oppdatert oversikt over medlemsstatus i sitt distrikt.
 • Arbeide aktivt for at DR-funksjonene er besatt i distriktene. Hjelpe til med å avholde valg på DR, samt kontrollere at gjennomførte valg er gjort på en demokratisk måte.
 • Sammen med IR motivere distriktene til å arrangere årsmøte og internasjonale treff.
 • Arrangere DR-møte i forbindelse med årsmøtet.
 • Planlegge og gjennomføre medlemsverving.
 • Gjenomføre/følge opp nasjonale arrangementer og konkurranser.
 • Planlegge og gjennomføre GWCN’s deltakelse på MC-messa.
 • Gjennomføre oppgaver ifølge Virksomhetsplanen innen gitte tidsfrister.
 • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.

Fullmakter:

Arbeide innenfor de fullmakter og retningslinjer som GWCN’s vedtekter, styret  eller Årsmøtet til enhver tid definerer.

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.
Kunne bruke PC med Microsoft Word, Internett og E-post.

Utstyrskrav:

Disponere PC med Microsoft Word og Excel, E-postprogram, samt ha bredbåndstilgang til Internett.