Klubbshop

Stillingsinstruks – Klubbshop

Skrevet av: BES

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 3

Gjelder fra: 19.04.09

Side nr: 1/1

Dok.nr.       5-02.1

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

Økonomiansvarlig

2 år

Produktgruppe

Tilsettes av styret

 

Formål med stillingen:

Kjøpe inn og selge rekvisita til klubbens medlemmer samt ha oversikt over klubbens materiell.

Ansvars- og myndighetsområde:

Funksjonen har ansvar for lagerhold av klubbens produkter og rekvisita.

Ansvarlig for at alle regnskapsbilag blir sendt Økonomiansvarlig månedlig.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe i henhold til siste utgave av dokumentet: ”Organisering av klubbshopen”
 • Innhente tilbud fra leverandører
 • Vurdere sortiment i samråd med produktgruppe og styret. Produktgruppen skal være involvert i valg av nye produkter.
 • Bestille varer og sette priser
 • Føre ordrer og lagerbeholdning i daTax regnskapsprogram
 • Ekspedere bestillinger til klubbens medlemmer
 • Medbringe og selge rekvisita på ulike arrangement, enten selv eller i samarbeid med en betrodd representant
 • Lagerhold
 • Skrive om nyheter/endringer i Gold Wing Nytt
 • Holde Web-shopen oppdatert med bilder av produkter samt priser
 • Utarbeide budsjett i samarbeid med Økonomiansvarlig
 • Innkjøp av rekvisita til drift av klubben
 • Føre register over klubbens eiendeler (materialforvalter)
 • Avtale med treffarrangør(ene) vedr. shopens tilstedeværelse på årsmøtetreff og int-treff. Sende orientering til IR.
 • Hold klubbshopens PC oppdatert vedr virusprogram
 • Gjennomføre oppgaver ifølge virksomhetsplanen innenfor gitte tidsfrister
 • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.

Fullmakter:

Ingen

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.
Kunne kunne bruke PC samt regnskaps- og lagerbeholdningsprogrammet daTax, Microsoft Word og Excel, Internett og e-post.

Utstyrskrav:

Ha tilgang til Internett.

GWCN holder klubbshop PC, Microsoft Word og Excel, samt regnskapsprogramet daTax.