Økonomiansvarlig

Stillingsinstruks – Økonomiansvarlig i GWCN

Skrevet av: BES

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 2

Gjelder fra:  20.04.08

Side nr: 1/1

Dok.nr.       2-02.5

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

Styret og Årsmøtet

To år

Klubbshop

Årsmøtet i GWCN

 

Formål med stillingen

Føre GWCN’s regnskap og forestå klubbens daglige økonomiske disposisjoner.

Ansvars- og myndighetsområde:

Ansvaret for at klubbens regnskapsførsel blir ivaretatt best mulig. Har rett og myndighet til å foreta utbetalinger fra klubbens bankkonti og kontantkasse (i henhold til gitt fullmakt/vedtekt).

Arbeidsoppgaver:

 • Være klubbens kontaktperson ovenfor banken og administrere alle GWCN’s konti.
 • Registrering, kontroll og tildeling av distriktskontoer samt tilganger til disse.
 • Ha innsyn og holde seg orientert om distriktenes økonomi, og ved behov orientere styret.
 • Foreta utbetalinger, inklusive betaling av klubbens regninger og fakturaer.
 • Sende økonomiske rapporter til DR-ene to ganger i året.
 • Generere og sende kontoutskriften hver måned til styre og funksjoner (på e-post).
 • Avstemme klubbens bankkonti og kontantkasse.
 • Være klubbshopens kontaktperson inn mot styret. Godkjenne tilbud før klubbshopen kan gjøre innkjøp (alene eller sammen med styret).
 • Føre klubbshopens regnskap samt være behjelpelig med budsjettering.
 • Holde kontakt med GW-Nytt redaktør for kontroll og konsolidering av deres regnskap i GWCN’s hovedregnskap.
 • Holde kontakt med kartotekansvarlig for avstemming av medlemskontingent.
 • Føre hovedregnskapet for GWCN.
 • Forestå årsavslutning av regnskapene.
 • Holde nødvendig kontakt med klubbens valgte revisorer.
 • Sende regnskap og årsoppgjør til revisor(ene).
 • Delta på styre- og funksjonsmøter.
 • Gjennomføre oppgaver ifølge Virksomhetsplanen innen gitte tidsfrister.
 • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.

Fullmakter:

Arbeide innenfor de fullmakter og retningslinjer som GWCN’s vedtekter, styret  eller Årsmøtet til enhver tid definerer.

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.

Ha kjennskap til regnskapsførsel samt årsavsluttning v.h.a enkle PC-baserte dataprogrammer, f.eks daTax.
Kunne bruke PC med Microsoft Word og Excel, Internett og E-post.

Utstyrskrav:

Disponere PC med Microsoft Word og Excel, E-postprogram, samt ha bredbåndstilgang til Internett. GWCN holder regnskapsprogrammet daTax.