President

Stillingsinstruks – President i GWCN

Skrevet av: ER

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 2

Gjelder fra:  20.04.08

Side nr: 1/2

Dok.nr.       2-02.1

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

Styret og Årsmøtet

To år

Styret og klubben forøvrig

Årsmøtet i GWCN

 

Formål med stillingen

Administrere og lede klubbens virksomhet etter de retningslinjer som er gitt av Årsmøtet og GWCN’s vedtekter.

Ansvars- og myndighetsområde:

Overordnet ansvar for driften av GWCN, at klubbens handlingsplan blir fulgt og at driften av klubben skjer i tråd med de regler og bestemmelser som gjelder.

Overordnet ansvar for at klubbens virksomhet ivaretas og utvikles til medlemmenes beste.

Arbeidsoppgaver:

 • Være GWCN’s ”knutepunkt” og ansikt utad sammen med de øvrige styremedlemmer.
 • Koordinere den daglige drift av klubben, og sikre nødvendig fremdrift på de oppgaver som styret har til behandling.
 • Overordnet ansvar for GWCN’s virksomhetsplan.
 • Tilrettelegge og arbeide aktivt for en videre utvikling av GWCN i tråd med klubbens vedtekter, årsmøtevedtak og medlemmenes ønsker.
 • Vurdere behov for styremøter og innkalle til disse (i samarbeid med sekretær). Gjennomføre styremøter.
 • Sørge for at styrets arbeidsoppgaver blir delegert og fordelt.
 • Ha ansvaret for klubbens nasjonale adresse.
 • Skrive ”Presidenten har ordet” i hvert nummer av Gold Wing Nytt.
 • Overordnet ansvar for kontakt med klubbens sponsorer og viktige samarbeidspartnere (som for eksempel Honda importøren).
 • Sende innkalling til Årsmøte iht. virksomhetsplan.
 • Ansvar for at styrets Årsberetning er i samsvar med klubbens aktivitet og utvikling.
 • Utarbeide Årsmøtebilaget i samarbeid med sekretær.
 • Sørge for at aktuelle og viktige saker fremmes på Årsmøtet i GWCN. Herunder også saker sendt inn av klubbens fullverdige medlemmer.
 • Gjennomføre Funksjonsmøter etter behov.
 • Følge opp GWCN’s registrering i Enhetsregisteret.
 • Gjennomføre oppgaver ifølge Virksomhetsplanen innen gitte tidsfrister.
 • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.

Fullmakter:

Arbeide innenfor de fullmakter og retningslinjer som GWCN’s vedtekter, styret  eller Årsmøtet til enhver tid definerer.

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.
Kunne bruke PC med Microsoft Word og Excel, Internett og E-post.

Utstyrskrav:

Disponere PC med Microsoft Word og Excel, E-postprogram, samt ha bredbåndstilgang til Internett.