Redaktør

Stillingsinstruks – Redaktør

Skrevet av: BVG

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 2

Gjelder fra:  20.04.08

Side nr: 1/1

Dok.nr.       4-02.1

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

Sekretær

2 år

Redaksjonelle medarbeidere

Tilsettes av styret

 

Formål med stillingen:

Utgi magasinet Gold Wing Nytt inklusive kalender og aktuelle vedlegg til magasinet, og sørge for at det inneholder nyttig og interessant stoff for medlemmer og tillitsvalgte i klubben.

Ha redaksjonelt ansvar for alt stoff som presenteres på vegne GWCN, herunder klubbens hjemmesider på internett.

Ansvars- og myndighetsområde:

Ansvar for at informasjonen fra styret og GWEF kommer ut til medlemmene. Arbeidet skal utføres i henhold til de beslutninger, retningslinjer og det budsjett som er gitt av styret og Årsmøtet.

Arbeidsoppgaver:

Gold Wing Nytt utgis 4 ganger pr. år

 • Gold Wing Nytt skal være styrets viktigste og normale talerør til medlemmene.
 • I samarbeide med styret innhente gunstige tilbud på trykking av medlemsbladet.
 • Sammen med sine faste medarbeidere motta, oversette, samle inn og redigere stoff til Gold Wing Nytt.
 • Sammen med sine faste medarbeidere og styrets medlemmer sørge for at bladet  kommer ut med aktuelt stoff, i henhold til vedtatt utgivelsesplan.
 • Utarbeide annonsepriser, og i samarbeide med den som er annonseansvarlig, eventuelt de øvrige medlemmene i redaksjonen, skaffe et passende antall annonsører til de forskjellige publikasjonene.

Treff- og Turkalender

 • Dersom Årsmøtet vedtar å utgi treff og turkalender for påfølgende år, skal redaktøren har ansvaret for utarbeidelse og trykking av denne innenfor de økonomiske rammer som ligger i budsjettet. Deriblant fremskaffe annonsører for delfinansiering av kalenderen.
  Sørge for at kalenderen distribueres til medlemmene sammen med Gold Wing Nytt nr 4.

Bemanning

 • Ansvaret for at redaksjonen til enhver tid er hensiktsmessig sammensatt, og at nødvendige posisjoner er besatt med kvalifiserte medarbeidere.

Økonomi

 • Ansvarlig for å utarbeide eget budsjett for funksjonen, og oversende regnskapsrapport til økonomiansvarlig hvert kvartal.
 • Gjøre årsavslutning av regnskapet og oversende dette til Økonomiansvarlig innen tidsfrist gitt i virksomhetsplanen.

Annet

 • Gjennomføre oppgaver i henhold til virksomhetsplanen, innenfor fastsatte tidsfrister.
 • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.

Fullmakter:

Arbeide innenfor de fullmakter og retningslinjer som styret og/eller Årsmøtet til enhver tid definerer.

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.

Kunne bruke PC med Microsoft Word, Excel, Internett og E-post, samt enkel bruk av Adobe Photoshop, InDesign og Illustrator. 

Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig, ha sikker språkføring og «journalistisk teft.» Fotografere digitalt, og må ha et kritisk bildesyn.

Utstyrskrav:

PC med standard programvare. GWCN holder nødvendig tilleggsutstyr etter nærmere avtale.