Valgkomite

Stillingsinstruks – Valgkommite

Skrevet av: ER

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 2

Gjelder fra:  01.06.08

Side nr: 1/1

Dok.nr.       1-02.3

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

Årsmøtet

1 år

Ingen

Årsmøtet

 

Formål med stillingen

Forberede og gjennomføre valg ved hvert årsmøte.

Ansvars- og myndighetsområde:

Ansvar for at det finnes kvalifiserte kandidater til alle verv som skal velges av årsmøtet.

Arbeidsoppgaver:

  • Føre fortløpende samtaler med sittende styre, funksjonsansvarlige, DR’er og medlemmer for å sikre at kandidater som foreslås passer inn i lederteamet og har bredest mulig støtte i organisasjonen.
  • Finne kanditater til verv som er på valg ved årsmøtet.
    Kanditater må tilfredsstille krav til kvalifikasjoner og utstyr gitt i stillingsinstruks for aktuell stilling.
    Presentere stillingsinstruks for kandidater før de sier ja til å stille til valg.
  • Annonsere verv som er på valg til kommende årsmøte i GW-Nytt nr. 1 og be om forslag til kandidater.
  • Sende forslag til kandidater til sekretæren for trykking i årsmøtebilaget innen materiellfrist før GW-Nytt nr. 2.
  • Lede valget på Årsmøtet.
  • Gjennomføre oppgaver ifølge virksomhetsplanen innenfor gitte tidsfrister.

Fullmakter:

Ingen

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.

Utstyrskrav:

Disponere PC med E-postprogram, samt ha tilgang til Internett.