Webmaster

Stillingsinstruks – Webmaster

Skrevet av: BVG

Godkj. av: Styret

Utgave nr: 2

Gjelder fra:  20.04.08

Side nr: 1/1

Dok.nr.       7-02.1

Rapporterer til:

Funksjonstid:

Lederansvar for:

Velges av:

Sekretær

2 år

Eventuell web-medarbeider

Tilsettes av styret

 

Formål med stillingen:

Besørge GWCN’s tilstedeværelse på Internett.

Ansvars- og myndighetsområde:

Ansvar for at GWCN’s internettsider til enhver tid er utformet, oppdatert og har et innhold i samsvar med styrets retningslinjer (redaksjonsansvaret ligger hos redaktøren for GW-Nytt).

Webmaster kan knytte til seg medhjelpere etter avtale med styret.

Arbeidsoppgaver:

  • Holde nettsidene oppdatert til enhver tid.
  • Utvikle nettsidene til et funksjonelt og godt verkøy for styret, funksjoner, DR’er og klubbens medlemmer. (Nettsidene skal være programert i et standard program som det er sannsynlig at andre web-kyndige personer behersker og kan overta.)
  • Samarbeide med redaktøren om redaksjonelt innhold, og avtale hva som skal presenteres på nett og hva som skal vente til neste utgivelse av GW-Nytt.
  • Legge ut annonsering av arrangementer på vegne av styret og DR’er. Annonsering for andre gjøres etter avtale med styret.
  • Sørge for oppdatert e-postilknytning for alle tillitsmenn, samt videresending av e-post til næremeste overordnede dersom en stilling ikke er besatt. Webmaster skal ikke ha tilgang til andres e-post.
  • Legge til rette for at DR’er kan legge ut materiell for sitt distrikt på nettet og bistå DR’ene der dette er ønskelig eller nødvendig.
  • Gjennomføre oppgaver i GWCN’s virksomhetsplan innenfor gitte tidsfrister.
  • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.

Fullmakter:

Ingen

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.
Ha inngående kjennskap til PC, Internett og e-post. Kunne programmere og vedlikeholde web-sider ved hjelp av standard programvare.

Utstyrskrav:

Disponere PC med Microsoft Word og Excel, E-postprogram, samt ha bredbåndstilgang til Internett.