Webmedarbeider

Rapporterer til: Funksjonstid: Lederansvar for: Velges av:
Webmaster 2 år Tilsettes av styret
Formål med stillingen:

Hjelpe Webmaster med GWCN’s tilstedeværelse på Internett.

Ansvars- og myndighetsområde:

Medansvar for at GWCN’s internettsider til enhver tid er utformet, oppdatert og har et innhold i samsvar med styrets retningslinjer (redaksjonsansvaret ligger hos redaktøren for GW-Nytt).

Webmaster kan knytte til seg medhjelpere etter avtale med styret.

Arbeidsoppgaver:

  • Holde nettsidene oppdatert til enhver tid.
  • Utvikle nettsidene til et funksjonelt og godt verkøy for styret, funksjoner, DR’er og klubbens medlemmer. (Nettsidene skal være programert i et standard program som det er sannsynlig at andre web-kyndige personer behersker og kan overta.)
  • Samarbeide med redaktøren om redaksjonelt innhold, og avtale hva som skal presenteres på nett og hva som skal vente til neste utgivelse av GW-Nytt.
  • Legge ut annonsering av arrangementer på vegne av styret og DR’er når det er forespurt. Annonsering for andre gjøres etter avtale med styret.
  • Hjelpe til med å sørge for at det er oppdaterte e-postilknytning for alle tillitsmenn, samt videresending av e-post til nærmeste overordnede dersom en stilling ikke er besatt. Web-medarbeider skal ikke ha tilgang til andres e-post.
  • Bistå med tilrettelegging for at DR’er kan legge ut materiell for sitt distrikt på nettet og bistå DR’ene der dette er ønskelig eller nødvendig.
  • Gjennomføre oppgaver i GWCN’s virksomhetsplan innenfor gitte tidsfrister.
  • Arbeide for en positiv utvikling av GWCN og ivareta medlemmenes interesser.
Utgiftsdekning:

Ref. sak Styremøtesak 12/025 (se vedlegg – utdrag fra styremøteprotokoll 13.10.12)

Fullmakter:

Ingen

Kvalifikasjonskrav:

Fullverdig medlem i GWCN.

Ha inngående kjennskap til PC, Internett og e-post.

Utstyrskrav:

Disponere PC med Microsoft Word og Excel, E-postprogram, samt ha bredbåndstilgang til Internett.